ความเป็นมา

ความเป็นมา

          พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์บัวเพียง ๔๐ สายพันธุ์  ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์  มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่งบัววิกตอเรียและบัวพันธุ์ไทยหายากในอื้นที่๑๘ไร่

วัตถุประสงค์

   เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย  ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ  พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

   เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา  อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว

  เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ  ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ

    เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์  เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียนการสอนในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัยและมีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาเอกชน และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี  เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุม  โครงการนักพฤกษาศาสตร์จิ๋ว  โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครงการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานี และโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยฯลฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกบัวในคูน้ำ  สระน้ำ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสวยงาม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์บัวหลวง  บัวสาย  และบัวผัน เพื่อการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s