การศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนประสารวิทยา

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 162/5 หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ประวัติ(ย่อ) : โรงเรียนประสารวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 162/5 หมู่ 14 ถนนรื่นจิตร ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นโดยนางเครือวัลย์ วัลลิภากร ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ 6 / 2523 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางเครือวัลย์ วัลลิภากร เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ ความจุนักเรียนครั้งแรก 450 คน

       ปัจจุบันโรงเรียนประสารวิทยา บริหารงานโดย นางจินตนา ลวิตรังสิมา เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการ นางสาวปิยนุช ด่านกุล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความจุนักเรียน 1,680 คน มีเนื้อที่ 13 ไร่ มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง มีห้องประกอบการเรียนการสอน คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound Lab ) ห้องนาฎศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากล ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ จัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่)

อักษรย่อ : ป.ว.

สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง ผู้ที่มีความเชื่อมั่น มีความสงบสุข
สีเหลือง หมายถึง ความสง่างาม มีปัญญาและศีลธรรม

ปรัชญา : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนาการ

ติดต่อ : โทรศัพท์ (044) 705-097 หรือ 044-411377  Email: prasarnwittaya@gmail.com

ะดับมัธยมศึกษา

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ที่ตั้ง : 333 ถนนผาสุก ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

อักษรย่อ : ส.ค.

สีประจำโรงเรียน : เหลือง-ดำ

สีเหลือง หมายถึง  สง่า ปัญญา ศีลธรรม

สีดำ       หมายถึง  เกียรติยศ ชื่อเสียง ความบริสุทธิ์ ความแข็งแกร่ง

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษา สู่การประกันคุณภาพ ชุมชน ร่วมคิดร่วมทำ เน้นคุณธรรมนำสูความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล

ปรัชญา : ความรู้ดี ความประพฤติดี กิจนิสัยที่ดี พึงมีในตัวนักเรียน

พันธกิจ : 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาอย่งมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคามเป็นเลิศทางวิชาการ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM) และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (PM)

5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาและการจัดการศึกษา

ติดต่อ :  โทรศัพท์ (044) 411-969

ระดับอุดมศึกษา

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ที่ตั้ง    : 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ระวัติ(ย่อ) : ปนับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและประกาศนีย-บัตรชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมหลายๆด้าน จนกระทั้งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531

                สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย “Inspiring the Future”

ปรัชญาการจัดการศึกษา    : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพเสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

4. ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  ส่งเสริมบุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ติดต่อ : เบอร์โทร (02) 549-3043, (089) 692-9808 เว็บไซต์ http://lotus.rmutt.ac.th/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s